Η έρευνα μυστηριώδους πελάτη είναι ένα απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης κάθε επιχειρηματικού κλάδου. Περιγράφει τη σχέση του πελάτη και της επιχείρησης σας και δίνει μια πλήρη εικόνα για το πως βλέπουν οι πελάτες την επιχείρηση, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που του προσφέρονται. Επίσης η έρευνα μυστηριώδους πελάτη αποτελεί το πλέον αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού και το κατά πόσο έχει αφομοιωθεί από το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας το όραμα και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της διοίκησης.

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η EUROACTION A.E. για την εκπόνηση της έρευνας μυστηριώδους πελάτη είναι η εξής: Αρχικά συμφωνείται η δόμηση ενός ερωτηματολογίου ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρίας και τους υπεύθυνους για την έρευνα. Στη συνέχεια εξειδικευμένοι συνεργάτες της EUROACTION A.E. επισκέπτονται την επιχείρηση σας, σαν απλοί εν δυνάμει πελάτες και αξιολογούν βάσει του δομημένου ερωτηματολογίου το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στη διοίκηση της εταιρίας.

Μέσα από τα αποτελέσματα αξιολόγησης της EUROACTION A.E., σας δίνεται η δυνατότητα για χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη λειτουργία της εταιρίας που αφορούν:

  • την άμεση σύγκριση της εταιρίας σας με τον ανταγωνισμό, την αναβάθμιση της λειτουργίας της επιχείρησης σας σε επίπεδο ποιότητας,
  • την αποτελεσματικότερη πώληση των υπηρεσιών και προϊόντων σας,
  • την καλύτερη κατάρτιση και λειτουργία των τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης σας,
  • τον έλεγχο τήρησης διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη,
  • τον έλεγχο και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης σας και
  • την αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού.