Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2016 είχαν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
• Νέες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης
• Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επιπλέον σημειώνεται, ότι:
• Κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει Δικαιούχων. Συγκεκριμένα, είναι επιλέξιμοι όλοι οι Δικαιούχοι υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει σε τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ (NACE 2008). Συνεπώς δύναται να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις, που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων αλλά έχουν την δυνατότητα/ επιθυμία να το πράξουν.
• Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.
• Η Δράση αφορά αυστηρά την ανάκτηση αποβλήτων που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία αλυσίδων αξίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:
• να έχει τις κατά περίπτωση – απαιτούμενες εν ισχύ άδεια λειτουργίας και περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
• να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
• να μην εκκρεμεί εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
• να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]). Διευκρινίζεται, ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
• να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
• να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
• να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη Δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τον Στρατηγικό Τομέα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Δύναται να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις, που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων αλλά έχουν την δυνατότητα/ επιθυμία να το πράξουν.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1. Απόβλητα αστικού τύπου
Στα απόβλητα αστικού τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες αστικού τύπου τα οποία και αναλύονται στη συνέχεια.
i. Αστικά στερεά απόβλητα και ειδικό ρεύμα αστικών στερεών αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης
• Αστικά στερεά απόβλητα, τα οποία περιλαμβάνουν:
o τα απόβλητα των νοικοκυριών,
o τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 «Δημοτικά Απόβλητα» του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που παράγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων.
• Ειδικό ρεύμα ΑΣΑ εναλλακτικής διαχείρισης. Παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος.
o τα απόβλητα συσκευασιών,
o τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης και
o τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ).
ii. Ιλύες αστικού τύπου
Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δηλ.:
• αστικής προέλευσης,
• τουριστικών μονάδων,
• βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’ 192),
• κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών.
Υπογραμμίζεται ότι τα αστικά λύματα δεν αποτελούν επιλέξιμη κατηγορία αποβλήτων.

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
Περιλαμβάνονται όλα τα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς με αυτήν προέλευσης, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τους τομείς της μεταποίησης και της παραγωγής ενέργειας καθώς και τα απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων και τα απόβλητα από τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.
i. Βιομηχανικά απόβλητα
Βιομηχανικά απόβλητα θεωρούνται τα αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία όλων των δραστηριοτήτων του τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής ενέργειας.

ii. Ειδικά ρεύματα υλικών
Στην έννοια των ειδικών ρευμάτων υλικών περιλαμβάνεται παρακάτω μη εξαντλητικός κατάλογος των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης.
o Απόβλητα συσκευασιών
o Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού
o Απόβλητα έλαια
o Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας
o Οχήματα τέλους κύκλου ζωής
o Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων
o Απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού βιομηχανικής προέλευσης
o Απόβλητα είδη χάρτινης γραφικής ύλης
o Απόβλητα είδη επίπλωσης
o Απόβλητα υλικά τηλεπικοινωνιών και
o Απόβλητα υγειονομικών μονάδων.

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, και ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής:
• απόβλητα από την οικοδομική δραστηριότητα (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές κ.λπ.),
• απόβλητα από τεχνικά έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων κατασκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή αποξήλωσης οδικών αρτηριών, κ.λπ),
• απόβλητα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες),
• απόβλητα ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες ΑΕΚΚ που προκύπτουν από βιομηχανικές περιοχές,
• βυθοκορήματα (υποθαλάσσιες εκσκαφές) και
• κατασκευαστικά στοιχεία και μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο.

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες:
• απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
• υπολείμματα καλλιεργειών,
• αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά,
• πλαστικά κάλυψης θερμοκηπίων,
• απόβλητα συσκευασιών λιπασμάτων, αγροχημικών και φαρμακευτικών ουσιών και
• αποσυρόμενα υλικά άρδευσης και τμήματα γεωργικών μηχανημάτων.

5. Απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας/ ιχθυοκαλλιέργειας

Υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των επιλέξιμων κατηγοριών αποβλήτων αφορά μη επικίνδυνα καθώς και επικίνδυνα απόβλητα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι επιλέξιμες για τη Δράση ενέργειες διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων είναι οι εξής:
1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.
4. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:
o Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.
o Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι:
1. η Κατηγορία Ενέργειας Ανάκτηση θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο.
2. ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της Δράσης είναι η παραγωγή πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής και προστιθέμενης αξίας.
3. η διάθεση αποβλήτων δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 25%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%
3 Μεταφορικά μέσα 20%
4 Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών 5%
5 Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5%
6 Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις 10%
7 Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 10%
8 Περιβαλλοντικές μελέτες 5%
9 Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη 10% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 80.000€
10 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση & ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 10% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 15.000 € ανά ΕΜΕ[1], Ρήτρα ευελιξίας

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 20% έως 70% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της περιφέρειας υλοποίησης και της κατηγορίας δαπάνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος π/υ) από 250.000€ έως 2.500.000€, για διάστημα μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός Δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Η ιδιωτική συμμετοχή του Δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό της δράσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αναμένεται