Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων ολοκλήρωσης των αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους 9 Εθνικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και έχουν ως επίκεντρο κλάδους της μεταποίησης. Στοχεύει επίσης στην επίτευξη ισχυρών καθετοποιημένων συνεργειών και οικονομιών κλίμακας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στην αύξηση του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες συνεργατικών σχημάτων, οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον πέντε (5) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.
Ειδικότερα, επιλέξιμοι Δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν οι κάτωθι επιχειρήσεις ως εξής:
Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, ή/και
Νέες ΜμΕ που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης, ή/και
Υπό σύσταση ΜμΕ.

Το σύνολο των ως άνω επιχειρήσεων του συνεργατικού σχήματος (Δικαιούχων ενίσχυσης και μη) συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU).
Υπογραμμίζεται, ότι
• στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχει τουλάχιστον μια (1) μεταποιητική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.
• οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης που υλοποιούν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου,
• οι υπό σύσταση επιχειρήσεις Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης που υλοποιούν πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η επιχείρηση που θα συμμετέχει στην παρούσα δράση χρειάζεται:
• να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν αφορά τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
• να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]). Διευκρινίζεται, ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών δραστηριοτήτων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
• να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2014/C 249/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
• να συμμετέχει σε ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
• να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη Δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια ενίσχυσης των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας προϊόντων/υπηρεσιών αναπτύσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου
1. Κτίρια – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις 50%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Μεταφορικά μέσα 100%
3. Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 5%
4. Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών 5%
5. Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης 10%
6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 10% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 200.000€
7. Προβολή – Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους 5%
8. Δαπάνες Ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών Έως 10.000€
9. Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού 5%
10. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού 5% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 3.000 € ανά ΕΜΕ
11. Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας 10% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 200.000€
12. Μισθολογικό κόστος νέου εξειδικευμένου προσωπικού με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 5% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 3.000 € ανά ΕΜΕ
13. Όργανα – εξοπλισμός – Κτίρια και γήπεδα 5%
14. Έρευνα επί συμβάσει – γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 5%
15. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες Έως 10.000€
16. Επαγγελματική κατάρτιση με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 5% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 50.000 €
17. Εκπαίδευση προσωπικού με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 5% και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 100.000 €

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 20% έως 70% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της περιφέρειας υλοποίησης και της κατηγορίας δαπάνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τεσσάρων εκατ. ευρώ (4.000.000,00 €), ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης ως ακολούθως:

Αριθμός επιχειρήσεων/Δικαιούχων ενίσχυσης* Επιλέξιμο μέγιστο ύψος  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του συνολικού Σχεδίου Ελάχιστο Ύψος  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επιμέρους επενδυτικών σχεδίων Σύνθεση  Προϋπολογισμού επιμέρους επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακής συνεργασίας
πέντε (5) έως έξη (6) έως 2 εκ. € 50.000€ Ο επιλέξιμος Π/Υ του επιλέξιμων δαπανών του 1/3 των συμμετεχουσών επιχειρήσεων  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 60% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης διεπιχειρησιακής συνεργασίας
επτά (7) έως οκτώ (8) έως 3 εκ. €
άνω των οκτώ (8) έως 4 εκ. €

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της δημοσίευσης της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός Δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Η ιδιωτική συμμετοχή του Δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό της δράσης.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αναμένεται