Η Δράση αφορά στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο εκείνων που έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα αλλά και όσων σχεδιάζουν να προβούν σε εξωστρεφείς ενέργειες, με απώτερο σκοπό να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για την επαναφορά των εξαγωγών ως στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων της χώρας.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ” κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Επιπλέον σημειώνεται, ότι:

 • Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε ως συνεργασία τριών (3) τουλάχιστον επιχειρήσεων (σχήμα συνεργασίας). Στο σχήμα συνεργασίας μπορεί να συμμετέχει κατά μέγιστο μία επιχείρηση που υλοποιεί την προτεινόμενη προς επιδότηση επένδυση σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του κλάδου του Εμπορίου.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού Δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€).

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ενδέχεται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για επιχειρηματικά σχέδια από 20.000€ – 40.000€ να επιδοτηθούν με ποσοστό 100%.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Στοχευμένος μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του στόχου του εξωστρεφούς Ε/Σ
 • Ενέργειες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών – ψηφιοποίησης διαδικασιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων/ υπηρεσιών και συσκευασίας/ ετικέτας/, ποιότητας/ πιστοποίησης διαχειριστικών και λειτουργικών συστημάτων, εξειδικευμένης πιστοποίησης – διαπίστευσης για αγορές στόχους
 • Ενέργειες προβολής, προώθησης & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Πρόσληψη προσωπικού

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αναμένεται άμεσα