Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση αφορά στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα και Τουρισμός (ΚΑΔ 55.10).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
ii. διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ.
iii. διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• να διαθέτει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εν ισχύ άδειες για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
• να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
• να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
• να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (βλ. Ορισμό Προβληματικής Επιχείρησης Παράρτημα ΙΙΙ) και να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
• να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε σχήμα συνεργασίας.
• στη περίπτωση συνεργασίας, θα πρέπει υποχρεωτικά κάθε μέρος του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιείται από επιχείρηση που συμμετέχει στο σχήμα συνεργασίας, να υλοποιείται στην ίδια περιφέρεια.
• το επενδυτικό σχέδιο να μην έχει ολοκληρωθεί (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
• να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη Δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50-80%.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός Δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Η ιδιωτική συμμετοχή του Δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό της δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους από 30.000€ έως 120.000€, για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αναμένεται
i. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
ii. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
iii. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά