Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας λόγω σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πρόβλημα ρευστότητας και αιτούνται τη ρύθμιση των τραπεζικών τους οφειλών. Προκειμένου να το επιτύχουν αυτό θα πρέπει να τεκμηριώσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και παράλληλα να επωφεληθούν των χρηματοδοτικών εργαλείων- ρυθμίσεων που τους προσφέρουν οι τράπεζες.

Από την άλλη μεριά οι τράπεζες εμφανίζονται πρόθυμες στην παροχή ρυθμίσεων προς τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας προκειμένου να αποφύγουν την καταγραφή επισφαλών προβλέψεων στις οικονομικές τους καταστάσεις. Αρκεί να τεκμηριώνεται η οικονομική τους βιωσιμότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Διαφορετικά είναι αναγκασμένες να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση που περιλαμβάνει την κατάσχεση και εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης και του εκάστοτε επιχειρηματία.

Η EUROACTION A.E. στηρίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από έμπειρους, εν ενεργεία, Τραπεζικούς, Νομικούς και Οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την προσπάθεια του επιχειρηματία να αποδείξει στις τράπεζες, ότι μπορεί να ξεπεράσει τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και να ανακάμψει, έχοντας ήδη σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του.

Σε συνεργασία λοιπόν με τον επιχειρηματία, η EUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να συντάξει ένα συγκροτημένο και εξειδικευμένο Business Plan, το οποίο να απευθύνεται αποκλειστικά στις χρηματοδοτούμενες τράπεζες και να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Την παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μέσα από την ενδελεχή ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων.

  • Τις απαραίτητες κινήσεις αναδιάρθρωσης της επιχείρησης μέσω του περιορισμού του εσωτερικού κόστους, την αναδιάρθρωση και οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας καθώς και την οργάνωση της εξωστρέφειας για αύξηση των πωλήσεων.

  • S.W.O.T Analysis, στην οποία καταγράφονται τα ισχυρά στοιχεία της επιχείρησης, όπως επίσης και οι Αδυναμίες της αλλά και οι Ευκαιρίες και οι Απειλές κατά αυτής.

  • Την παρουσίαση βιώσιμου πλάνου ανάπτυξης και μελλοντικών χρηματοροών της επιχείρησης, βασισμένο σε ρεαλιστικές προβλέψεις με ανάλυση ευαισθησίας, που να προβλέπει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης ακόμη και σε δυσμενή σενάρια.

Η δημιουργία και εφαρμογή ενός Business Plan που επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία μιας εταιρίας, βελτιώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης απέναντι στην τράπεζα, αφενός διότι παρουσιάζει συγκροτημένα, ρεαλιστικά και επί του πρακτέου το σχέδιο της επιχείρησης για συνέχιση της λειτουργίας με ομαλή αποπληρωμή των οφειλών της και αφετέρου δίνει ένα σημαντικό εφόδιο στα τραπεζικά κλιμάκια για τη λήψη της απόφασης για ρύθμιση και ομαλή αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών, αφού με το Business Plan τεκμηριώνεται η απρόσκοπτη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης.