Η έννοια κατοχής ακίνητης περιουσίας στη σημερινή εποχή, διαφέρει κατά πολύ από την έννοια που είχε μερικές δεκαετίες πριν. Αιτία αποτελεί η σημαντική φορολόγηση της, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνητική μετατροπή της από πλεονέκτημα και προνόμιο σε πρόβλημα, αν αυτή δεν αξιοποιηθεί σωστά και με τρόπο που να αποφέρει τελικώς έσοδα, καθώς επιβαρύνεται με σημαντική φορολόγηση που σημαίνει έξοδα για τον επιχειρηματία ή τον ιδιώτη.

Η μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΕUROACTION A.E. παρέχεται τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με βάση τη χρήση και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η αξιοποίηση ενός ακινήτου προϋποθέτει την λεπτομερή έρευνα μιας σειράς παραμέτρων, ώστε να τεκμηριωθεί η αποδοτικότερη χρήση του.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί γνώση της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος, γνώση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση ενός ακινήτου και γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται και τέλος γνώση περί της προτεινόμενης χρήσης του.

Η μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΕUROACTION A.E. προς επιχειρήσεις, ιδιώτες και Ο.Τ.Α. δίνει την δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τον τρόπο αξιοποίησης και ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας και λήψη της απόφασης για τη βέλτιστη και αποδοτικότερη επιχειρηματική χρήση αυτής.

Με δύο λόγια η μελέτη αξιοποίησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας δίνει τη δυνατότητα ο κάτοχος ακίνητης περιουσίας να ωφεληθεί έχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση, προκειμένου να αξιοποιήσει σωστά την ακίνητη περιουσία του, ώστε αυτή να αποτελέσει και πάλι συγκριτικό πλεονέκτημα και να του αποφέρει έσοδα και ωφέλειες.

Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

  • Mελέτες αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων.

  • Μελέτες επιλογής βέλτιστης χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

  • Μελέτες αξιολόγησης της βέλτιστης και αποδοτικότερης χρήσης ακινήτων.