Η σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα συνέχισης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή στην πραγματική ή δυνητική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ειδικότερα, με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει και να εκτελέσει, όλα όσα προβλέπονται στο όραμα, την αποστολή και το αρχικό επενδυτικό πλάνο των φορέων της επιχείρησης, καθιστώντας το έτσι, βιώσιμο και προσοδοφόρο, ώστε να αποσβεστεί η αρχική επένδυση και να επέλθει κερδοφορία.

Στα πλαίσια αυτά, η EUROACTION A.E. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, εστιάζοντας τόσο στα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, όσο και της επιχείρησης αλλά και στις δυνατότητες ή τις αδυναμίες, καθώς και στις προοπτικές και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση.

Η μελέτη βιωσιμότητας της EUROACTION A.E. εστιάζει και αναλύει τα παρακάτω :

  • Τη δομή της επιχείρησης

  • Τα προϊόντας της επιχείρησης

  • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση

  • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής

  • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η επιστημονική ομάδα της EUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να αναλύσει και να προβλέψει:

  • Τα οικονομικά αποτελέσματα

  • Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές

  • Τις ανάγκες σε κεφάλαια

  • Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης

  • Τους κινδύνους της αγοράς

Μετά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες της EUROACTION A.E. και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας, ο επιχειρηματίας- υποψήφιος επενδυτής – θα έχει την δυνατότητα να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση για τη συνέχιση ή μη και τίνι τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του.

Η EUROACTION Α.Ε. Παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένη στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης του αναπτυξιακού πλάνου της επιχείρησης σας, προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σας για την ανάδειξη μελλοντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η καινοτόμος σκέψη της EUROACTION Α.Ε. και η καθημερινή δημιουργική της πρακτική, αποτελούν συνειδητή επιλογή μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού εξειδίκευσης στόχων και προτεραιοτήτων που εγγυάται όχι μόνο την άμεση επίλυση αλλά κυρίως την πρόληψη προβλημάτων και δυστοκιών της επιχείρησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο σήμερα δραστηριοποιούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.