Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του.

Ειδικότερα, οι μελέτες σκοπιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση του προτεινόμενου επιχειρηματικού εγχειρήματος, ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες του εγχειρήματος αυτού.

Στα πλαίσια αυτά η Εuroaction αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα ή όχι η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η επιστημονική ομάδα της Euroaction στηρίζεται στις παρακάτω παραδοχές:

  • Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω εντοπισμού δυνατών και αδύνατων στοιχείων απειλών και ευκαιριών
  • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας
  • Ανάλυση Θεσμικών ζητημάτων
  • Αξιολόγηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Ανάλυση κόστους – οφέλους (Cost – Benefit Analysis), όπου γίνεται καταγραφή δαπανών, εκτίμηση των ωφελειών, σύγκριση ωφελειών – δαπανών, σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
  • Αξιολόγηση του προσδωκόμενου οικονομικού αποτελέσματος μέσω της μεθόδου Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV), και του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR)

Μετά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες της Euroaction και την αξιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας, ο επιχειρηματίας/υποψήφιος επενδυτής  θα έχει τη δυνατότητα να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη του εγχειρήματος του.