Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την λειτουργία της, ιδιαίτερα δε σήμερα εν μέσω της οικονομικής ύφεσης που διανύει η Ελληνική Οικονομία.

Η σωστή οικονομική διαχείριση μπορεί να συντελέσει όχι μόνο στην ορθολογική λειτουργία μιας επιχείρησης, ελέγχοντας δαπάνες με σκοπό την διεύρυνση της κερδοφορίας της επιχείρησης, αλλά να αποτελέσει επί της ουσίας σταθερή βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η ανάπτυξη μιας υγιούς επιχείρησης στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Η επιστημονική ομάδα της ΕUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια διεξοδική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σας, με σκοπό να διερευνήσει σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο όραμα, την ιδέα και την αποστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την πραγματική οικονομική απεικόνιση της και να προτείνει λύσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές επιδόσεις προς όφελος, όχι μόνο της βιωσιμότητας, αλλά και της εν γένει κερδοφορίας του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Η μελέτη χρηματοοικονομικής διοίκησης περιλαμβάνει:

 • Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας
 • Την εκπόνηση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών
 • Τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης και τον εντοπισμό των σημαντικότερων συντελεστών κόστους
 • Την αποτελεσματικότητα της εφαρμοσμένης τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής
 • Την διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών για την ανάπτυξη εσόδων της επιχείρησης
 • Τη διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών για τον έλεγχο και περιορισμό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης
 • Την αξιολόγηση πιθανών επενδυτικών εγχειρημάτων
 • Την πρόγνωση και τον ταμειακό προγραμματισμό των χρηματοδοτικών ροών της επιχείρησης
 • Την ανάλυση και αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κόστους της επιχείρησης
 • Την υπόδειξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
 • Την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η μελέτη χρηματοοικονομικής διοίκησης της EUROACTION A.E. μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιχειρηματία, ο οποίος θα λάβει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα ως προς την χρημοτοοικονομική απόδoση και συμπεριφορά της επιχείρησης του ώστε να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις είτε ως προς τον έλεγχο και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του, είτε ως προς την επέκταση των εργασιών του και την αύξηση της κερδοφορίας του.