Βασικός στόχος της δράσης αποτελεί η χρηματοδότηση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς  προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ  αλλά και με γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς εξελίξεις και τάσεις, όπως  η αξιοποίηση πόρων, η λελογισμένη και αποτελεσματική ενεργειακή κατανάλωση (μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος), η ανάγκη ψηφιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), η έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον», η ανάπτυξη πρότυπων και πιλοτικών γραμμών παραγωγής και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από τη Δράση, θα συμβάλλουν στην επίτευξη ενός τουλάχιστον από τους παρακάτω τρεις (3) στόχους:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός (στόχος 1). Αφορά στην αναγκαιότητα άμεσου μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης με νέες παραγωγικές διαδικασίες, γραμμές παραγωγής, νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή στην κατ’ ουσία επανίδρυση / αναγέννηση παραδοσιακών ή καθημερινών προϊόντων και υπηρεσιών από την εισαγωγή σε αυτά και στην διαδικασία παραγωγής –υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης μέσω της ιδίας οδού θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ψηφιακή Βιομηχανία (στόχος 2). Συμβαδίζει με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη συνεργασιών
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για Μεσαίες Επιχειρήσεις (στόχος 3). Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις Μεσαίες Επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών. Η επιλογή του στόχου αυτού θα αφορά ένα σύνολο στοχευμένων ενεργειών με στόχο τη μείωση του παραγωγικού ενεργειακού αποτυπώματος των ωφελούμενων επιχειρήσεων, πρωτίστως αυτών με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι:

 • Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β ή Γ Κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 να έχουν κλεισμένες τρεις διαχειριστικές χρήσεις:

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης του δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ανεξάρτητα του πλήθους του Στόχου που θα επιλέξουν δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000).

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού Δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Περιφέρειες (Κατηγορία 1) Περιφέρειες (Κατηγορία 2) Περιφέρειες (Κατηγορία 3)
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 35% 25% 20%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό – Τεχνικές Ειδικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής 35% 25% 20%
3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση προϊόντων 35% 25% 20%
4 Επενδυτικές δαπάνες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης 55% 45% 45%
5 Δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνών, τεχνογνωσίας 35% 25% 20%
6 Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη (συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων) 50% 50% 50%
7 Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις του Εξωτερικού 50% 50% 50%
8 Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση & ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 50% 50% 50%
9 Δαπάνες για βιομηχανική έρευνα 60% 60% 60%
 • Κατηγορία 1: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο
 • Κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα),Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα(Ευρυτανία)
 • Κατηγορία 3: Αττική, Ν. Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Φωκίδα)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριανταέξι μήνες (36) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό – Τεχνικές Ειδικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση προϊόντων
 • Επενδυτικές δαπάνες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνών, τεχνογνωσίας
 • Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη (συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων)
 • Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αναμένεται εντός Μαρτίου