Η EUROACTION Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με το Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων του Δημοσίου με τη στενή έννοια του όρου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

 • Σχεδιασμό & Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Επενδυτικών Προτάσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη για την Οργάνωση Φορέων Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Οργάνωσης – Ελέγχου – Παρακολούθησης Εφαρμογής Προγραμμάτων
 • Μελέτες Αξιολόγησης Προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και Συντονισμός Πλάνου Δημοσιότητας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται σε φορείς όπως:

 • Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)
 • Ανεξάρτητες αρχές
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
 • ΔΕΚΟ, Μ.Κ.Ο., Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους

Η ΕUROACTION A.E. υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)
 • Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2004
 • Συστήματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας κατά ΕΛΟΤ 1801
 • Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) κατά ΕΝ ISO 22000:2005
 • Εκπόνηση τεχνικών φάκελοι για Πιστοποίηση CE
 • Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 για δημόσιους φορείς
 • Συστήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008
 • Ανάλυση & Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων & Επιχειρησιακών Ερευνών
 • Μελέτες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εύρεση, κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού
 • Εξεύρεση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού
 • Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και Κατάρτισης δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών βοηθημάτων & εγχειριδίων
Η EUROACTION A.E. αναλαμβάνει τη διοργάνωση συνεδρίων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον επιστημονικό, πολιτιστικό τομέα, επιδεικνύει πάντοτε επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου και δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες για να μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να σας εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα που αναζητάτε με επιτυχία, σε κάθε επιπέδου συνέδριο, ημερίδα, σεμινάριο, event, εκδήλωση.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της EUROACTION Α.Ε. αφορούν:

 • Οργάνωση ημερίδων – Συνεδρίων – Σεμιναρίων για λογαριασμό φορέων και επιχειρήσεων.
 • Εταιρική επικοινωνία και διαχείριση εταιρικής φήμης
 • Χρηματοοικονομική επικοινωνία (financial communications)
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Καλλιέργεια σχέσεων με ΜΜΕ και υπηρεσίες δημοσιότητας
 • Διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων και κρίσεων (issues and crisis management)
 • Προγράμματα κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης
 • Διαχείριση χορηγιών
 • Πολιτική επικοινωνία
 • Επικοινωνία με την τοπική ή την ευρύτερη κοινωνία (community relations)
 • Επικοινωνία με τον δημόσιο τομέα (public affairs & government relations)
 • Εκπαίδευση στελεχών – πελατών σε θέματα επικοινωνίας
 • Οργάνωση εκδηλώσεων (event marketing)
Η Euroaction, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την διενέργεια και υποβολή προσφορών σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμού καθώς και, το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσφέρει μία νέα υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης επιχειρήσεων για την υποβολή προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για την υποβολή προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη του πελάτη για την προμήθεια του ειδικού εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη για την υποβολή προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμού

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών μας είναι:

 1. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του πελάτη και ακολουθεί επιτόπια υποστήριξη του πελάτη στην υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς σε πραγματικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που υποδεικνύεται από τον πελάτη
 2. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης παρέχετε στον πελάτη τηλεφωνική υποστήριξη ή/και υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης υπολογιστή