Όπως προέκυψε από την συνάντηση, στο εξής οι δικαιούχοι του ΕΣΠΑ θα μπορούν να παίρνουν προκαταβολή μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών, απαλλάσσοντας τους από την εγγυητική η οποία λειτουργούσε αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.

Η προκαταβολή θα δίνεται μέσω του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Με την σύσταση του Λογαριασμού αυτού επιτυγχάνεται η εκταμίευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων προς τους δικαιούχους των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση από μέρους τους εγγύησης προκαταβολής.Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του διαμορφούμενου πλαισίου πολιτικής, που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδοτική στήριξη των δικαιούχων προκειμένου να διευκολύνονται στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες.
Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα έμπειρα στελέχη μας στο 2310 425371.