Επιδοτούμενα Προγράμματα

/Επιδοτούμενα Προγράμματα

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση στοχεύει στα εξής:
Α) Στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν. 4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).
Β) Στην δημιουργία τουριστικών μονάδων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση στοχεύει στα εξής:

Στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν. 4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

Στην δημιουργία τουριστικών μονάδων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας

Σύγχρονη Μεταποίηση

Βασικός στόχος της δράσης αποτελεί η χρηματοδότηση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς  προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ  αλλά και με γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς εξελίξεις και τάσεις, όπως  η αξιοποίηση πόρων, η λελογισμένη και αποτελεσματική ενεργειακή κατανάλωση (μείωση του

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο εκείνων που έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα αλλά και όσων σχεδιάζουν να προβούν σε εξωστρεφείς ενέργειες, με απώτερο σκοπό να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για την επαναφορά των εξαγωγών ως στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων της χώρας.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά /

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την

Leader+

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναβάθμιση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Αγροτική Ανάπτυξη 2014 -2020

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ