Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

/Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

Μελέτη Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την λειτουργία της, ιδιαίτερα δε σήμερα εν μέσω της οικονομικής ύφεσης που διανύει η Ελληνική Οικονομία.

Η σωστή οικονομική διαχείριση μπορεί να συντελέσει όχι μόνο στην ορθολογική λειτουργία μιας επιχείρησης, ελέγχοντας δαπάνες με σκοπό την διεύρυνση της κερδοφορίας της επιχείρησης, αλλά να αποτελέσει επί

Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study)

Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του.

Ειδικότερα, οι μελέτες σκοπιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση

Μελέτη Βιωσιμότητας

Η σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα συνέχισης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή στην πραγματική ή δυνητική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ειδικότερα, με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει και να

Μελέτη Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Η έννοια κατοχής ακίνητης περιουσίας στη σημερινή εποχή, διαφέρει κατά πολύ από την έννοια που είχε μερικές δεκαετίες πριν. Αιτία αποτελεί η σημαντική φορολόγηση της, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνητική μετατροπή της από πλεονέκτημα και προνόμιο σε πρόβλημα, αν αυτή δεν αξιοποιηθεί σωστά και με τρόπο που να αποφέρει τελικώς έσοδα, καθώς επιβαρύνεται με

Μελέτη Αναδιάρθρωσης και Επανασχεδιασμού Τραπεζικού Δανεισμού

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας λόγω σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πρόβλημα ρευστότητας και αιτούνται τη ρύθμιση των τραπεζικών τους οφειλών. Προκειμένου να το επιτύχουν αυτό θα πρέπει να τεκμηριώσουν τη βιωσιμότητα

Mελέτη Αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης Επιχείρησης

Η χώρας μας διανύει το 6 έτος οικονομικής ύφεσης, το οποίο έχει σημειώσει, ως προς τον επιχειρηματικό κόσμο, σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των πωλήσεων, αύξηση του κόστους λειτουργίας και συνθήκες πίεσης, οι οποίες υποδαυλίζουν όχι μόνο την μελλοντική τους εξέλιξη, αλλά και την παρούσα βιωσιμότητα τους.

Η

Έρευνα μυστηριώδους Πελάτη

Η έρευνα μυστηριώδους πελάτη είναι ένα απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης κάθε επιχειρηματικού κλάδου. Περιγράφει τη σχέση του πελάτη και της επιχείρησης σας και δίνει μια πλήρη εικόνα για το πως βλέπουν οι πελάτες την επιχείρηση, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που του προσφέρονται. Επίσης η έρευνα

Έρευνα Αγοράς

Η ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής, του μαζικού Μάρκετινγκ και του Εμπορίου, εξάλειψαν την πατροπαράδοτη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Πελάτη του. Με αυτόν τον τρόπο, εξαφανίστηκε και η δυνατότητα να παρουσιάζονται οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών, πρόσωπο με πρόσωπο με τον προμηθευτή. Το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει η Επιστημονική Ομάδα

Marketing Plan

Η EUROACTION Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε φορείς του Δημοσίου, σε ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και σε ιδιώτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καλύπτοντας τις ανάγκες τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που απαιτούν λύσεις, αλλά και αναπτύσσοντας συνέργιες και υποδεικνύοντας αναπτυξιακές προτεραιότητες με γνώμονα τη μελλοντική τους αξιοποίηση.

Ειδικότερα μέσω του πλάνου ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα :

Ανάλυσης

Financial Co- 0rdination Forecasting

Η εταιρία μας έχοντας γνώση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα μία μικρομεσαία επιχείρηση, έχει συνθέσει μια επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από οικονομολόγους, τραπεζικούς και Νομικούς, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη μηνιαία χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την πρόγνωση μηνιαίου ή ετήσιου χρηματοοικονομικού κενού, αποσκοπώντας αφενός στην πρόληψη του

Business Plan

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Πρόκειται για μια γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον.

Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς, όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που

Banking Transactions Management

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας, λόγω σημαντικής μείωσης της ρευστότητας των τραπεζών, οι χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα έχουν ελαχιστοποιηθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις.

Η EUROACTION