Η εταιρία μας έχοντας γνώση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα μία μικρομεσαία επιχείρηση, έχει συνθέσει μια επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από οικονομολόγους, τραπεζικούς και Νομικούς, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη μηνιαία χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την πρόγνωση μηνιαίου ή ετήσιου χρηματοοικονομικού κενού, αποσκοπώντας αφενός στην πρόληψη του και αφετέρου στην κάλυψη του.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται ανάλυση όλων των μηνιαίων χρηματοροών της επιχείρησης με αντιπαραβολή των μηνιαίων παγίων εξόδων, έναντι των εσόδων που αναμένεται να έχει η επιχείρηση βάσει ιστορικού και υφιστάμενων δεδομένων στοιχείων.

Με τη βοήθεια της ομάδας εντοπίζεται το χρηματοδοτικό κενό ή πλεόνασμα της επιχείρησης και προτείνονται διάφοροι τρόποι ως προς την κάλυψη ή την αξιοποίηση του.

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση :

  • Προλαμβάνει καταστάσεις αιφνίδιας έλλειψης ρευστότητας

  • Κάνει ορθολογικό προγραμματισμό των υποχρεώσεων της

  • Κάνει ενδελεχή έλεγχο των μηνιαίων δαπανών

  • Αναζητεί τρόπους μείωσης των εξόδων της

  • Παρακολουθεί στενά τις τραπεζικές εργασίες

  • Εντείνει τις προσπάθειες πώλησης

  • Παρακολουθεί και επιδιώκει στο μέγιστο βαθμό την είσπραξη της πώλησης

  • Εκμεταλλεύεται τυχόν συναλλαγματικές διαφορές για να αποκομίσει κέρδη από τις παραγγελίες εξωτερικού

  • Έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί τα πλεονάσματα της σε τυχόν προσοδοφόρες αγορές εμπορευμάτων ή πρώτων υλών

  • Έχει τη δυνατότητα να αποκομίζει χρηματικά οφέλη από την τοποθέτηση των χρηματικών πλεονασμάτων σε τραπεζικά καταθετικά προϊόντα

Η παρουσία της επιστημονικής ομάδας της Euroaction συνοδεύεται από ένα απλό εύχρηστο και κατανοητό σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης (πρόγραμμα cash flow), ενώ παράλληλα με τις συναντήσεις παραδίνονται στον επιχειρηματία μηνιαία 6μηνιαία και ακόμη ετήσια report που αφορούν προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του cash flow της επιχείρησης, με εστίαση στον περιορισμό των εξόδων και δαπανών, στην εκμετάλλευση πιθανών ευκαιριών, στην ανάπτυξη και είσπραξη των πωλήσεων καθώς και στην παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών.