Η χώρας μας διανύει το 6 έτος οικονομικής ύφεσης, το οποίο έχει σημειώσει, ως προς τον επιχειρηματικό κόσμο, σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των πωλήσεων, αύξηση του κόστους λειτουργίας και συνθήκες πίεσης, οι οποίες υποδαυλίζουν όχι μόνο την μελλοντική τους εξέλιξη, αλλά και την παρούσα βιωσιμότητα τους.

Η επιστημονική ομάδα της ΕUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια διεξοδική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και στη συνέχεια να αναπτύξει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης αναδεικνύοντας όλες τις πιθανές διαθέσιμες επιλογές.

Η μελέτη Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης μιας επιχείρησης περιγράφει με σαφήνεια την ακριβή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εταιρία, προσδιορίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αναδεικνύει επιλογές λύσης ή διεξόδου με διάφορα σενάρια τα οποία παρέχει στην διάθεση του επιχειρηματία για πιθανή υιοθέτηση.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο ενότητες

Ενότητα Α΄: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με πλήρη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, ή των περιουσιακών στοιχείων εφόσον πρόκειται για Ατομικής Μορφής Επιχειρήσεις. Η αναλυτική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας ακόμη και με την ανάδειξη της καθαρής θέσης αυτής, αποτελεί σημαντικό στοιχείο προκειμένου να προσδιοριστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ή όχι και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Ενότητα Β΄: Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο, βάσει της οικονομικής κατάστασης που έχει ήδη απεικονιστεί, αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα και αναπτύσσονται διεξοδικά οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η επιχείρηση προκειμένου να αναστρέψει την αρνητική της πορεία. Επιπλέον, καταρτίζονται με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα που τεκμηριώνουν τη, σε βάθος χρόνου, βιωσιμότητα της επιχείρησης με δυνατότητα ομαλής αποπληρωμής όλων των υποχρεώσεων που έχει.

Η μελέτη αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχείρησης που προτείνει η EUROACTION A.E. μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιχειρηματία, ο οποίος θα λάβει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα ως προς τις διαθέσιμες επιλογές που έχει προκειμένου να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την επιχείρηση του, ή να γνωρίσει επακριβώς ποιες επιλογές εξόδου έχει από την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτός και η επιχείρηση του ακολουθώντας και επιλέγοντας το κατάλληλο σενάριο διεξόδου από την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.