Η EUROACTION Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε φορείς του Δημοσίου, σε ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και σε ιδιώτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καλύπτοντας τις ανάγκες τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που απαιτούν λύσεις, αλλά και αναπτύσσοντας συνέργιες και υποδεικνύοντας αναπτυξιακές προτεραιότητες με γνώμονα τη μελλοντική τους αξιοποίηση.

Ειδικότερα μέσω του πλάνου ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα :

  • Ανάλυσης των υφισταμένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση με το χρόνο, και το κόστος υλοποίησης τους

  • Ανάλυσης των υφισταμένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση με την οργανωτική της δομή

  • Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας, τους κινδύνους και τις απειλές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν

  • Καθορισμού του μείγματος προωθητικών ενεργειών της επιχείρησης

  • Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης

  • Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας νέων συνεργασιών

  • Ανάπτυξη και Προβολή της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

  • Προώθηση ειδικών συνεργασιών

  • Εισόδου της επιχείρησης σε νέες αγορές

  • Ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

Η εκπόνηση του πλάνου Marketing γίνεται με ουσιαστική συμμετοχή επιλεγμένης ομάδας στελεχών της εταιρείας σας προκειμένου να εκπονηθεί ένας αξιόπιστος οδηγός υλοποίησης των άμεσων στόχων της επιχείρησης σας ως προς το παρακάτω μείγμα Marketing.

Πρότυπα – υπηρεσίες- προστιθέμενη αξία

Δίκτυο και ειδικές συνεργασίες

Μείγμα προωθητικών ενεργειών

Τιμή

Η επίδοση τεύχους μελέτης Marketing θα περιλαμβάνει τη σχετική ανάλυση του πλάνου ενεργειών που θα έχει συμφωνηθεί με την διοίκηση της εταιρείας αξιοποιώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως η υψηλή ποιότητα, τα αποτελέσματα εξελιγμένης τεχνογνωσίας καθώς και τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η EUROACTION Α.Ε. Παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένη στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης του αναπτυξιακού πλάνου της επιχείρησης σας προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης σας για την ανάδειξη μελλοντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η καινοτόμος σκέψη της EUROACTION Α.Ε. και η καθημερινή δημιουργική της πρακτική, αποτελούν συνειδητή επιλογή μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού εξειδίκευσης στόχων και προτεραιοτήτων που εγγυάται όχι μόνο την άμεση επίλυση αλλά κυρίως την πρόληψη προβλημάτων και δυστοκιών της επιχείρησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο σήμερα δραστηριοποιούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.