Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας


Αρχικά, σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, είναι η διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Επιπλέον, όλοι οι οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητες τους, ενώ είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διοίκησης.

Οφέλη

 • Βελτίωση της διοίκησης και οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων,
 • Βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης,
 • Διατήρηση σταθερής ποιότητας και ο προσδιορισμός του κόστους ποιότητας,
 • Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία σχετική με τα παραγόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • Βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης.
 • Προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά.

 ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Ο κύριος λόγος για την εφαρμογή ενός προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η ανάγκη των εταιρειών να παρέχουν διασφάλιση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οφέλη

 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
 • Μείωση χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών & πόρων
 • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
 • Μείωση παραγωγής αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διάθεσής τους
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών (σε θέματα παραγωγικότητας, αποβλήτων, συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, γραφειοκρατίας κ.α.).
 • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Εντοπισμός των περιβαλλοντικών της πλευρών & των αντίστοιχων επιπτώσεων
 • Εντοπισμός των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και την παρακολούθηση συμμόρφωσης με την νομοθεσία
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης
 • Προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας της επιχείρησης

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)


Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, είναι η πλήρης διασφάλιση της παραγωγής ασφαλών προς κατανάλωση τροφίμων.

Οφέλη

 • Βελτίωση των προϊόντων της επιχείρησης
 • Προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά
 • Βελτίωση της ετοιμότητας για διαχείριση κρίσεων
 • Παραγωγή ασφαλών προϊόντων, που συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης
 • Βελτίωση αξιοπιστίας της επιχείρησης

OHSAS 18001 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία


Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, είναι η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Οφέλη

 • Εναρμόνιση διαδικασιών με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 • Μείωση των ατυχημάτων και των επιπτώσεων από αυτά (αποζημιώσεις, πρόστιμα, χαμένες εργατοώρες κ.λ.π)
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης
 • Προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά

ISO 27001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων


Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων, είναι η προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων που διαχειρίζεται η επιχείρηση.

Οφέλη

 • Εντοπισμός των πληροφοριών που δημιουργούνται, διακινούνται, εισέρχονται και ελέγχονται από μια επιχείρηση
 • Διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών που δημιουργούνται, διακινούνται και εισέρχονται
 • Μείωση των κινδύνων σε αποδεκτά όρια
 • Προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας της επιχείρησης