ΚΟΙΡΟ3Ε

Ένας νέος τομέας έρευνας είναι η εισαγωγή κοινωνικών ρομπότ στην ειδική εκπαίδευση με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και παράλληλα την μείωση του κόστους αυτών των υπηρεσιών. Πιλοτικές εφαρμογές σε ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως δείχνουν ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει αρκετές προοπτικές και προσφέρει νέες δυνατότητες στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Πάνω σε αυτούς τους ερευνητικούς άξονες βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο ΚοιΡο3Ε «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση». Βασικός στόχος του ΚοιΡο3Ε είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ στην ελληνική ειδική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων αυτισμού και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, κ.ά. Θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες βασισμένες στην υπολογιστική νοημοσύνη, οι οποίες θα επιτρέψουν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας των ρομπότ. Ο ρόλος του θεραπευτικού προσωπικού θα αναβαθμιστεί, θα γίνει πιο δημιουργικός στην εποπτεία και κατεύθυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εταίροι

1.    Εργαστήριο ΑΜΑ του ΤΕΙ ΑΜΘ

2.    Εταιρία EUROACTION A.E.

3.    Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου/Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ & Α’ Ψυχιατρική       Κλινική ΑΠΘ

4.    Κέντρο Παιδιού και Γονέα

5.    Πρότυπη Θεραπευτική και Συμβουλευτική Μονάδα ΠΡΑΞΙΣ

Τεχνικό Παράρτημα Έργου

ΤΙΤΛΟΣ : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : ΚοιPo3Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Τ1ΕΔΚ – 00929

Ακρωνύμιο πρότασης : ΚοΙPo3E

Τίτλος (Ελληνικά) : Κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική εκπαίδευση

Τίτλος ( Αγγλικά) : Social Robots as tools in special education

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 970.078,12

Εταίροι :

Ιστοσελίδα Έργου: http://www.koiro3e.eu/