Οργάνωση

Η EUROACTION, διακρίνεται από ένα σαφές σύστημα διεργασιών, οι οποίες ακολουθούνται με ακρίβεια ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.

Το οργανόγραμμα ορίζει τη ροή των ενεργειών, απεικονίζει τις επιθυμητές σχέσεις μεταξύ των τμημάτων, καταμερίζει τις εργασίες και τα καθήκοντα των επιμέρους ομάδων και κάθε στελέχους προσωπικά με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και την επίτευξη στόχων.