Πολιτική Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Θεμελιώδης αρχή της εταιρικής στρατηγικής της Euroaction αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας, τις οποίες δεσμεύεται να παρέχει συμμορφούμενη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 το οποίο καλύπτει το σύνολο των παρεχόμενων συμβουλευτικών και μελετητικών της υπηρεσιών.

Η Euroaction επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της και την ανάπτυξη ισχυρών μακροχρόνιων δεσμών μαζί τους, φροντίζει για τη συνεχή εσωτερική αξιολόγηση των λειτουργιών της και προβαίνει στις αναγκαίες διορθωτικές και αναθεωρητικές ενέργειες.

Τα υψηλού επιστημονικού επιπέδου στελέχη της εταιρίας, συνδυάζοντας τη συνεχή κατάρτιση στα νέα δεδομένα της αγοράς και τις νέες τεχνολογίες καθώς και το υγιές εργασιακό περιβάλλον που τους παρέχεται, μπορούν και προσφέρουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες, προσεγγίζοντας πάντα με συνέπεια και κατανόηση κάθε ζήτημα.

Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 εντοπίσθηκαν οι διεργασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του, καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Οι διεργασίες αυτές αφορούν τις διοικητικές δραστηριότητες της εταιρείας, τις δραστηριότητες διαχείρισης πόρων, τις δραστηριότητες για την εκπόνηση μελετών και εφαρμογής τους, καθώς και τις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου των διεργασιών.

Για την αποτελεσματική λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών έχουν ορισθεί τα κριτήρια και οι μέθοδοι που απαιτούνται, καθώς και οι ενέργειες για την επίτευξη των προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων και τη διαρκή βελτίωση του συστήματος.

Διαθέτοντας, επίσης, τους απαραίτητους πόρους και τις πληροφορίες για την υποστήριξη των διεργασιών καταμετρούνται συστηματικά οι επιδόσεις των διεργασιών και εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Μέσω της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζονται με σαφήνεια οι ενέργειες για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :

 • τη δήλωση της πολιτικής ποιότητας
 • τους ετήσιους στόχους της Διοίκησης και των κρίσιμων για την εταιρεία διεργασιών
 • το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας
 • τις διεργασίες και τις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • τα έγγραφα που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την λειτουργία, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών
 • τα αρχεία ποιότητας που αποδεικνύουν την σωστή λειτουργία και βελτίωση του Συστήματος
 • διαγράμματα ροής της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών και ανάλυση επικινδυνότητας των σταδίων

Η έκταση της τεκμηρίωσης έγινε μετά από συνεκτίμηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, της οργανωτικής δομής της εταιρείας, της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους, καθώς και της ικανότητας του προσωπικού.

Η τεκμηρίωση του συστήματος, πέρα από την εκπλήρωση της αντίστοιχης απαίτησης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, στοχεύει στην αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων ενεργειών. Το σύνολο των εγγράφων του συστήματος έχει ενιαία μορφή και κωδικοποίηση.

Για τη διαχείριση της ποιότητας ισχύουν τα παρακάτω έγγραφα:

 • Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης
 • Διεργασίες, διαδικασίες
 • Οδηγίες εργασίας και ελέγχου
 • Αρχεία

Η Euroaction επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της και την ανάπτυξη ισχυρών μακροχρόνιων δεσμών μαζί τους, φροντίζει για τη συνεχή εσωτερική αξιολόγηση των λειτουργιών της και προβαίνει στις αναγκαίες διορθωτικές και αναθεωρητικές ενέργειες.

Τα υψηλού επιστημονικού επιπέδου στελέχη της εταιρίας, συνδυάζοντας τη συνεχή κατάρτιση στα νέα δεδομένα της αγοράς και τις νέες τεχνολογίες καθώς και το υγιές εργασιακό περιβάλλον που τους παρέχεται, μπορούν και προσφέρουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες, προσεγγίζοντας πάντα με συνέπεια και κατανόηση κάθε ζήτημα.

Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 εντοπίσθηκαν οι διεργασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του, καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Οι διεργασίες αυτές αφορούν τις διοικητικές δραστηριότητες της εταιρείας, τις δραστηριότητες διαχείρισης πόρων, τις δραστηριότητες για την εκπόνηση μελετών και εφαρμογής τους, καθώς και τις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου των διεργασιών.

Για την αποτελεσματική λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών έχουν ορισθεί τα κριτήρια και οι μέθοδοι που απαιτούνται, καθώς και οι ενέργειες για την επίτευξη των προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων και τη διαρκή βελτίωση του συστήματος.

Διαθέτοντας, επίσης, τους απαραίτητους πόρους και τις πληροφορίες για την υποστήριξη των διεργασιών καταμετρούνται συστηματικά οι επιδόσεις των διεργασιών και εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Μέσω της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζονται με σαφήνεια οι ενέργειες για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :

 • τη δήλωση της πολιτικής ποιότητας
 • τους ετήσιους στόχους της Διοίκησης και των κρίσιμων για την εταιρεία διεργασιών
 • το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας
 • τις διεργασίες και τις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • τα έγγραφα που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την λειτουργία, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών
 • τα αρχεία ποιότητας που αποδεικνύουν την σωστή λειτουργία και βελτίωση του Συστήματος
 • διαγράμματα ροής της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών και ανάλυση επικινδυνότητας των σταδίων

Η έκταση της τεκμηρίωσης έγινε μετά από συνεκτίμηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, της οργανωτικής δομής της εταιρείας, της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους, καθώς και της ικανότητας του προσωπικού.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

Η Euroaction έχει εγκαταστήσει και τεκμηριώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Ιnformation Security Management System) το οποίο εφαρμόζει, διατηρεί και βελτιώνει συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO/IEC  27001:2013.

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, παρέχοντας  έτσι τη δυνατότητα  βελτίωσης της  ασφαλούς  διαχείρισης δεδομένων και πελατών της επιχείρησης.

Η Euroaction δεσμεύεται για την συμμόρφωση της με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται των δραστηριοτήτων της.