Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Τεχνική Υποστήριξη – Δημόσιος Τομέας

Η EUROACTION Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με το Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων του Δημοσίου με τη στενή έννοια του όρου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

 • Σχεδιασμό & Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Επενδυτικών Προτάσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη για την Οργάνωση Φορέων Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Οργάνωσης – Ελέγχου – Παρακολούθησης Εφαρμογής Προγραμμάτων
 • Μελέτες Αξιολόγησης Προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και Συντονισμός Πλάνου Δημοσιότητας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται σε φορείς όπως:

 • Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)
 • Ανεξάρτητες αρχές
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
 • ΔΕΚΟ, Μ.Κ.Ο., Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους

Η ΕUROACTION A.E. υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)
 • Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης