Συμβουλευτική & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την λειτουργία της, ιδιαίτερα δε σήμερα εν μέσω της οικονομικής ύφεσης που διανύει η Ελληνική Οικονομία.

Η σωστή οικονομική διαχείριση μπορεί να συντελέσει όχι μόνο στην ορθολογική λειτουργία μιας επιχείρησης, ελέγχοντας δαπάνες με σκοπό την διεύρυνση της κερδοφορίας της επιχείρησης, αλλά να αποτελέσει επί της ουσίας σταθερή βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η ανάπτυξη μιας υγιούς επιχείρησης στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Η επιστημονική ομάδα της ΕUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια διεξοδική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σας, με σκοπό να διερευνήσει σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο όραμα, την ιδέα και την αποστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την πραγματική οικονομική απεικόνιση της και να προτείνει λύσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές επιδόσεις προς όφελος, όχι μόνο της βιωσιμότητας, αλλά και της εν γένει κερδοφορίας του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Η μελέτη χρηματοοικονομικής διοίκησης περιλαμβάνει:

 • Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας
 • Την εκπόνηση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών
 • Τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης και τον εντοπισμό των σημαντικότερων συντελεστών κόστους
 • Την αποτελεσματικότητα της εφαρμοσμένης τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής
 • Την διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών για την ανάπτυξη εσόδων της επιχείρησης
 • Τη διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών για τον έλεγχο και περιορισμό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης
 • Την αξιολόγηση πιθανών επενδυτικών εγχειρημάτων
 • Την πρόγνωση και τον ταμειακό προγραμματισμό των χρηματοδοτικών ροών της επιχείρησης
 • Την ανάλυση και αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κόστους της επιχείρησης
 • Την υπόδειξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
 • Την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η μελέτη χρηματοοικονομικής διοίκησης της EUROACTION A.E. μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιχειρηματία, ο οποίος θα λάβει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα ως προς την χρημοτοοικονομική απόδoση και συμπεριφορά της επιχείρησης του ώστε να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις είτε ως προς τον έλεγχο και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του, είτε ως προς την επέκταση των εργασιών του και την αύξηση της κερδοφορίας του.

Η έννοια κατοχής ακίνητης περιουσίας στη σημερινή εποχή, διαφέρει κατά πολύ από την έννοια που είχε μερικές δεκαετίες πριν. Αιτία αποτελεί η σημαντική φορολόγηση της, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνητική μετατροπή της από πλεονέκτημα και προνόμιο σε πρόβλημα, αν αυτή δεν αξιοποιηθεί σωστά και με τρόπο που να αποφέρει τελικώς έσοδα, καθώς επιβαρύνεται με σημαντική φορολόγηση που σημαίνει έξοδα για τον επιχειρηματία ή τον ιδιώτη.

Η μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΕUROACTION A.E. παρέχεται τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με βάση τη χρήση και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η αξιοποίηση ενός ακινήτου προϋποθέτει την λεπτομερή έρευνα μιας σειράς παραμέτρων, ώστε να τεκμηριωθεί η αποδοτικότερη χρήση του.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί γνώση της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος, γνώση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση ενός ακινήτου και γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται και τέλος γνώση περί της προτεινόμενης χρήσης του.

Η μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΕUROACTION A.E. προς επιχειρήσεις, ιδιώτες και Ο.Τ.Α. δίνει την δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τον τρόπο αξιοποίησης και ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας και λήψη της απόφασης για τη βέλτιστη και αποδοτικότερη επιχειρηματική χρήση αυτής.

Με δύο λόγια η μελέτη αξιοποίησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας δίνει τη δυνατότητα ο κάτοχος ακίνητης περιουσίας να ωφεληθεί έχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση, προκειμένου να αξιοποιήσει σωστά την ακίνητη περιουσία του, ώστε αυτή να αποτελέσει και πάλι συγκριτικό πλεονέκτημα και να του αποφέρει έσοδα και ωφέλειες.

Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

 • Mελέτες αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων.

 • Μελέτες επιλογής βέλτιστης χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 • Μελέτες αξιολόγησης της βέλτιστης και αποδοτικότερης χρήσης ακινήτων.

Η έρευνα μυστηριώδους πελάτη είναι ένα απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης κάθε επιχειρηματικού κλάδου. Περιγράφει τη σχέση του πελάτη και της επιχείρησης σας και δίνει μια πλήρη εικόνα για το πως βλέπουν οι πελάτες την επιχείρηση, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που του προσφέρονται. Επίσης η έρευνα μυστηριώδους πελάτη αποτελεί το πλέον αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού και το κατά πόσο έχει αφομοιωθεί από το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας το όραμα και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της διοίκησης.

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η EUROACTION A.E. για την εκπόνηση της έρευνας μυστηριώδους πελάτη είναι η εξής: Αρχικά συμφωνείται η δόμηση ενός ερωτηματολογίου ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρίας και τους υπεύθυνους για την έρευνα. Στη συνέχεια εξειδικευμένοι συνεργάτες της EUROACTION A.E. επισκέπτονται την επιχείρηση σας, σαν απλοί εν δυνάμει πελάτες και αξιολογούν βάσει του δομημένου ερωτηματολογίου το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στη διοίκηση της εταιρίας.

Μέσα από τα αποτελέσματα αξιολόγησης της EUROACTION A.E., σας δίνεται η δυνατότητα για χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη λειτουργία της εταιρίας που αφορούν:

 • την άμεση σύγκριση της εταιρίας σας με τον ανταγωνισμό, την αναβάθμιση της λειτουργίας της επιχείρησης σας σε επίπεδο ποιότητας,
 • την αποτελεσματικότερη πώληση των υπηρεσιών και προϊόντων σας,
 • την καλύτερη κατάρτιση και λειτουργία των τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης σας,
 • τον έλεγχο τήρησης διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη,
 • τον έλεγχο και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης σας και
 • την αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού.

Η εταιρία μας έχοντας γνώση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα μία μικρομεσαία επιχείρηση, έχει συνθέσει μια επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από οικονομολόγους, τραπεζικούς και Νομικούς, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη μηνιαία χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την πρόγνωση μηνιαίου ή ετήσιου χρηματοοικονομικού κενού, αποσκοπώντας αφενός στην πρόληψη του και αφετέρου στην κάλυψη του.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται ανάλυση όλων των μηνιαίων χρηματοροών της επιχείρησης με αντιπαραβολή των μηνιαίων παγίων εξόδων, έναντι των εσόδων που αναμένεται να έχει η επιχείρηση βάσει ιστορικού και υφιστάμενων δεδομένων στοιχείων.

Με τη βοήθεια της ομάδας εντοπίζεται το χρηματοδοτικό κενό ή πλεόνασμα της επιχείρησης και προτείνονται διάφοροι τρόποι ως προς την κάλυψη ή την αξιοποίηση του.

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση :

 • Προλαμβάνει καταστάσεις αιφνίδιας έλλειψης ρευστότητας

 • Κάνει ορθολογικό προγραμματισμό των υποχρεώσεων της

 • Κάνει ενδελεχή έλεγχο των μηνιαίων δαπανών

 • Αναζητεί τρόπους μείωσης των εξόδων της

 • Παρακολουθεί στενά τις τραπεζικές εργασίες

 • Εντείνει τις προσπάθειες πώλησης

 • Παρακολουθεί και επιδιώκει στο μέγιστο βαθμό την είσπραξη της πώλησης

 • Εκμεταλλεύεται τυχόν συναλλαγματικές διαφορές για να αποκομίσει κέρδη από τις παραγγελίες εξωτερικού

 • Έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί τα πλεονάσματα της σε τυχόν προσοδοφόρες αγορές εμπορευμάτων ή πρώτων υλών

 • Έχει τη δυνατότητα να αποκομίζει χρηματικά οφέλη από την τοποθέτηση των χρηματικών πλεονασμάτων σε τραπεζικά καταθετικά προϊόντα

Η παρουσία της επιστημονικής ομάδας της Euroaction συνοδεύεται από ένα απλό εύχρηστο και κατανοητό σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης (πρόγραμμα cash flow), ενώ παράλληλα με τις συναντήσεις παραδίνονται στον επιχειρηματία μηνιαία 6μηνιαία και ακόμη ετήσια report που αφορούν προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του cash flow της επιχείρησης, με εστίαση στον περιορισμό των εξόδων και δαπανών, στην εκμετάλλευση πιθανών ευκαιριών, στην ανάπτυξη και είσπραξη των πωλήσεων καθώς και στην παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών.

Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την λειτουργία της, ιδιαίτερα δε σήμερα εν μέσω της οικονομικής ύφεσης που διανύει η Ελληνική Οικονομία.

Η σωστή οικονομική διαχείριση μπορεί να συντελέσει όχι μόνο στην ορθολογική λειτουργία μιας επιχείρησης, ελέγχοντας δαπάνες με σκοπό την διεύρυνση της κερδοφορίας της επιχείρησης, αλλά να αποτελέσει επί της ουσίας σταθερή βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η ανάπτυξη μιας υγιούς επιχείρησης στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Η επιστημονική ομάδα της ΕUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια διεξοδική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σας, με σκοπό να διερευνήσει σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο όραμα, την ιδέα και την αποστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την πραγματική οικονομική απεικόνιση της και να προτείνει λύσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές επιδόσεις προς όφελος, όχι μόνο της βιωσιμότητας, αλλά και της εν γένει κερδοφορίας του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Η μελέτη χρηματοοικονομικής διοίκησης περιλαμβάνει:

 • Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας
 • Την εκπόνηση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών
 • Τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης και τον εντοπισμό των σημαντικότερων συντελεστών κόστους
 • Την αποτελεσματικότητα της εφαρμοσμένης τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής
 • Την διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών για την ανάπτυξη εσόδων της επιχείρησης
 • Τη διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών για τον έλεγχο και περιορισμό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης
 • Την αξιολόγηση πιθανών επενδυτικών εγχειρημάτων
 • Την πρόγνωση και τον ταμειακό προγραμματισμό των χρηματοδοτικών ροών της επιχείρησης
 • Την ανάλυση και αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κόστους της επιχείρησης
 • Την υπόδειξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
 • Την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η μελέτη χρηματοοικονομικής διοίκησης της EUROACTION A.E. μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιχειρηματία, ο οποίος θα λάβει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα ως προς την χρημοτοοικονομική απόδoση και συμπεριφορά της επιχείρησης του ώστε να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις είτε ως προς τον έλεγχο και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του, είτε ως προς την επέκταση των εργασιών του και την αύξηση της κερδοφορίας του.

Η έννοια κατοχής ακίνητης περιουσίας στη σημερινή εποχή, διαφέρει κατά πολύ από την έννοια που είχε μερικές δεκαετίες πριν. Αιτία αποτελεί η σημαντική φορολόγηση της, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνητική μετατροπή της από πλεονέκτημα και προνόμιο σε πρόβλημα, αν αυτή δεν αξιοποιηθεί σωστά και με τρόπο που να αποφέρει τελικώς έσοδα, καθώς επιβαρύνεται με σημαντική φορολόγηση που σημαίνει έξοδα για τον επιχειρηματία ή τον ιδιώτη.

Η μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΕUROACTION A.E. παρέχεται τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με βάση τη χρήση και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η αξιοποίηση ενός ακινήτου προϋποθέτει την λεπτομερή έρευνα μιας σειράς παραμέτρων, ώστε να τεκμηριωθεί η αποδοτικότερη χρήση του.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί γνώση της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος, γνώση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση ενός ακινήτου και γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται και τέλος γνώση περί της προτεινόμενης χρήσης του.

Η μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΕUROACTION A.E. προς επιχειρήσεις, ιδιώτες και Ο.Τ.Α. δίνει την δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τον τρόπο αξιοποίησης και ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας και λήψη της απόφασης για τη βέλτιστη και αποδοτικότερη επιχειρηματική χρήση αυτής.

Με δύο λόγια η μελέτη αξιοποίησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας δίνει τη δυνατότητα ο κάτοχος ακίνητης περιουσίας να ωφεληθεί έχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση, προκειμένου να αξιοποιήσει σωστά την ακίνητη περιουσία του, ώστε αυτή να αποτελέσει και πάλι συγκριτικό πλεονέκτημα και να του αποφέρει έσοδα και ωφέλειες.

Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

 • Mελέτες αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων.

 • Μελέτες επιλογής βέλτιστης χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 • Μελέτες αξιολόγησης της βέλτιστης και αποδοτικότερης χρήσης ακινήτων.

Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του.

Ειδικότερα, οι μελέτες σκοπιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση του προτεινόμενου επιχειρηματικού εγχειρήματος, ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες του εγχειρήματος αυτού.

Στα πλαίσια αυτά η Εuroaction αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα ή όχι η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η επιστημονική ομάδα της Euroaction στηρίζεται στις παρακάτω παραδοχές:

 • Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω εντοπισμού δυνατών και αδύνατων στοιχείων απειλών και ευκαιριών
 • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας
 • Ανάλυση Θεσμικών ζητημάτων
 • Αξιολόγηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ανάλυση κόστους – οφέλους (Cost – Benefit Analysis), όπου γίνεται καταγραφή δαπανών, εκτίμηση των ωφελειών, σύγκριση ωφελειών – δαπανών, σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
 • Αξιολόγηση του προσδωκόμενου οικονομικού αποτελέσματος μέσω της μεθόδου Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV), και του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR)

Μετά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες της Euroaction και την αξιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας, ο επιχειρηματίας/υποψήφιος επενδυτής  θα έχει τη δυνατότητα να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη του εγχειρήματος του.

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας λόγω σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πρόβλημα ρευστότητας και αιτούνται τη ρύθμιση των τραπεζικών τους οφειλών. Προκειμένου να το επιτύχουν αυτό θα πρέπει να τεκμηριώσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και παράλληλα να επωφεληθούν των χρηματοδοτικών εργαλείων- ρυθμίσεων που τους προσφέρουν οι τράπεζες.

Από την άλλη μεριά οι τράπεζες εμφανίζονται πρόθυμες στην παροχή ρυθμίσεων προς τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας προκειμένου να αποφύγουν την καταγραφή επισφαλών προβλέψεων στις οικονομικές τους καταστάσεις. Αρκεί να τεκμηριώνεται η οικονομική τους βιωσιμότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Διαφορετικά είναι αναγκασμένες να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση που περιλαμβάνει την κατάσχεση και εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης και του εκάστοτε επιχειρηματία.

Η EUROACTION A.E. στηρίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από έμπειρους, εν ενεργεία, Τραπεζικούς, Νομικούς και Οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την προσπάθεια του επιχειρηματία να αποδείξει στις τράπεζες, ότι μπορεί να ξεπεράσει τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και να ανακάμψει, έχοντας ήδη σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του.

Σε συνεργασία λοιπόν με τον επιχειρηματία, η EUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να συντάξει ένα συγκροτημένο και εξειδικευμένο Business Plan, το οποίο να απευθύνεται αποκλειστικά στις χρηματοδοτούμενες τράπεζες και να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Την παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μέσα από την ενδελεχή ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων.

 • Τις απαραίτητες κινήσεις αναδιάρθρωσης της επιχείρησης μέσω του περιορισμού του εσωτερικού κόστους, την αναδιάρθρωση και οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας καθώς και την οργάνωση της εξωστρέφειας για αύξηση των πωλήσεων.

 • S.W.O.T Analysis, στην οποία καταγράφονται τα ισχυρά στοιχεία της επιχείρησης, όπως επίσης και οι Αδυναμίες της αλλά και οι Ευκαιρίες και οι Απειλές κατά αυτής.

 • Την παρουσίαση βιώσιμου πλάνου ανάπτυξης και μελλοντικών χρηματοροών της επιχείρησης, βασισμένο σε ρεαλιστικές προβλέψεις με ανάλυση ευαισθησίας, που να προβλέπει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης ακόμη και σε δυσμενή σενάρια.

Η δημιουργία και εφαρμογή ενός Business Plan που επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία μιας εταιρίας, βελτιώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης απέναντι στην τράπεζα, αφενός διότι παρουσιάζει συγκροτημένα, ρεαλιστικά και επί του πρακτέου το σχέδιο της επιχείρησης για συνέχιση της λειτουργίας με ομαλή αποπληρωμή των οφειλών της και αφετέρου δίνει ένα σημαντικό εφόδιο στα τραπεζικά κλιμάκια για τη λήψη της απόφασης για ρύθμιση και ομαλή αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών, αφού με το Business Plan τεκμηριώνεται η απρόσκοπτη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής, του μαζικού Μάρκετινγκ και του Εμπορίου, εξάλειψαν την πατροπαράδοτη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Πελάτη του. Με αυτόν τον τρόπο, εξαφανίστηκε και η δυνατότητα να παρουσιάζονται οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών, πρόσωπο με πρόσωπο με τον προμηθευτή. Το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει η Επιστημονική Ομάδα της EUROACTION A.E.μέσω της έρευνας αγοράςεφαρμόζοντας αρχές του σύγχρονου marketing, επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών.

Αν υπάρχει ένας παράγοντας που να καθορίζει περισσότερο από κάθε άλλον την επιτυχία μιας επιχείρησης, αυτός είναι οι αποφάσεις. Προκειμένου, όμως, να είναι σε θέση να δει κανείς και να πάρει τις σωστές αποφάσεις, χρειάζεται σαφώς διαίσθηση, εμπειρία, αλλά πάνω απ’ όλα, χρειάζεται γνώση. Γνώση που να προκύπτει από πραγματικά δεδομένα και διερεύνηση της αγοράς σε βάθος.

Η EUROACTION A.Eέχει τα επιστημονικά εργαλεία μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας αγοράς, να παρέχει στον επιχειρηματία αυτή τη γνώση χτίζοντας έτσι, μια αμφίδρομη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του ίδιου και των πελατών του.

Ο επιχειρηματίας του 21ου αιώνα, με την υιοθέτηση της φιλοσοφίας και των αρχών της έρευνας αγοράς, θα είναι σε θέση να έχει μια έγκαιρη ροή πληροφόρησης του τι συμβαίνει στην αγορά, έτσι ώστε να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές του.

Η EUROACTION A.E., έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον επιχειρηματία να εντοπίσει τα κενά της αγοράς, δηλαδή τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού, που δεν έχει ικανοποιηθεί, να μετρήσει τη δύναμη της αγοράς στόχου -Target Market-, ώστε να αποφασίσουν από κοινού για προϊόντα και υπηρεσίες και τον τρόπο που αυτά θα μεταφερθούν στον καταναλωτή στόχο.

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Πρόκειται για μια γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον.

Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς, όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Στα πλαίσια αυτά η Euroaction αναλαμβάνει την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης σας προκειμένου να:

 • Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
 • Βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές
 • Αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης
 • Δείξει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται
 • Προσελκύσει πιθανούς επενδυτές ή χρηματοδότες

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η επιστημονική ομάδα της Euroaction  περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εσωτερική Ανάλυση – περιγραφή της επιχείρησης, των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει, του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εξωτερική Ανάλυση – ανάλυση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου του κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησης του – στρατηγική προϊόντων ή υπηρεσιών, πωλήσεις, marketing, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Ανάλυση οικονομικών στοιχείων εκπόνηση και ερμηνεία αριθμοδεικτών, ανάλυση νεκρού σημείου
 • SWOT Analysis
 • Συμπεράσματα

Μετά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες της Euroaction και την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, η επιχείρηση θα αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και πορεία της στην αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της, καθώς επίσης και για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Η σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα συνέχισης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή στην πραγματική ή δυνητική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ειδικότερα, με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει και να εκτελέσει, όλα όσα προβλέπονται στο όραμα, την αποστολή και το αρχικό επενδυτικό πλάνο των φορέων της επιχείρησης, καθιστώντας το έτσι, βιώσιμο και προσοδοφόρο, ώστε να αποσβεστεί η αρχική επένδυση και να επέλθει κερδοφορία.

Στα πλαίσια αυτά, η EUROACTION A.E. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, εστιάζοντας τόσο στα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, όσο και της επιχείρησης αλλά και στις δυνατότητες ή τις αδυναμίες, καθώς και στις προοπτικές και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση.

Η μελέτη βιωσιμότητας της EUROACTION A.E. εστιάζει και αναλύει τα παρακάτω :

 • Τη δομή της επιχείρησης

 • Τα προϊόντας της επιχείρησης

 • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση

 • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής

 • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η επιστημονική ομάδα της EUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να αναλύσει και να προβλέψει:

 • Τα οικονομικά αποτελέσματα

 • Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές

 • Τις ανάγκες σε κεφάλαια

 • Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης

 • Τους κινδύνους της αγοράς

Μετά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες της EUROACTION A.E. και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας, ο επιχειρηματίας- υποψήφιος επενδυτής – θα έχει την δυνατότητα να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση για τη συνέχιση ή μη και τίνι τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του.

Η EUROACTION Α.Ε. Παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένη στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης του αναπτυξιακού πλάνου της επιχείρησης σας, προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σας για την ανάδειξη μελλοντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η καινοτόμος σκέψη της EUROACTION Α.Ε. και η καθημερινή δημιουργική της πρακτική, αποτελούν συνειδητή επιλογή μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού εξειδίκευσης στόχων και προτεραιοτήτων που εγγυάται όχι μόνο την άμεση επίλυση αλλά κυρίως την πρόληψη προβλημάτων και δυστοκιών της επιχείρησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο σήμερα δραστηριοποιούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Η χώρας μας διανύει το 6 έτος οικονομικής ύφεσης, το οποίο έχει σημειώσει, ως προς τον επιχειρηματικό κόσμο, σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των πωλήσεων, αύξηση του κόστους λειτουργίας και συνθήκες πίεσης, οι οποίες υποδαυλίζουν όχι μόνο την μελλοντική τους εξέλιξη, αλλά και την παρούσα βιωσιμότητα τους.

Η επιστημονική ομάδα της ΕUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια διεξοδική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και στη συνέχεια να αναπτύξει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης αναδεικνύοντας όλες τις πιθανές διαθέσιμες επιλογές.

Η μελέτη Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης μιας επιχείρησης περιγράφει με σαφήνεια την ακριβή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εταιρία, προσδιορίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αναδεικνύει επιλογές λύσης ή διεξόδου με διάφορα σενάρια τα οποία παρέχει στην διάθεση του επιχειρηματία για πιθανή υιοθέτηση.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο ενότητες

Ενότητα Α΄: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με πλήρη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, ή των περιουσιακών στοιχείων εφόσον πρόκειται για Ατομικής Μορφής Επιχειρήσεις. Η αναλυτική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας ακόμη και με την ανάδειξη της καθαρής θέσης αυτής, αποτελεί σημαντικό στοιχείο προκειμένου να προσδιοριστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ή όχι και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Ενότητα Β΄: Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο, βάσει της οικονομικής κατάστασης που έχει ήδη απεικονιστεί, αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα και αναπτύσσονται διεξοδικά οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η επιχείρηση προκειμένου να αναστρέψει την αρνητική της πορεία. Επιπλέον, καταρτίζονται με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα που τεκμηριώνουν τη, σε βάθος χρόνου, βιωσιμότητα της επιχείρησης με δυνατότητα ομαλής αποπληρωμής όλων των υποχρεώσεων που έχει.

Η μελέτη αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχείρησης που προτείνει η EUROACTION A.E. μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιχειρηματία, ο οποίος θα λάβει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα ως προς τις διαθέσιμες επιλογές που έχει προκειμένου να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την επιχείρηση του, ή να γνωρίσει επακριβώς ποιες επιλογές εξόδου έχει από την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτός και η επιχείρηση του ακολουθώντας και επιλέγοντας το κατάλληλο σενάριο διεξόδου από την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

Η EUROACTION Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε φορείς του Δημοσίου, σε ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και σε ιδιώτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καλύπτοντας τις ανάγκες τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που απαιτούν λύσεις, αλλά και αναπτύσσοντας συνέργιες και υποδεικνύοντας αναπτυξιακές προτεραιότητες με γνώμονα τη μελλοντική τους αξιοποίηση.

Ειδικότερα μέσω του πλάνου ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα :

 • Ανάλυσης των υφισταμένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση με το χρόνο, και το κόστος υλοποίησης τους

 • Ανάλυσης των υφισταμένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση με την οργανωτική της δομή

 • Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας, τους κινδύνους και τις απειλές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν

 • Καθορισμού του μείγματος προωθητικών ενεργειών της επιχείρησης

 • Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης

 • Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας νέων συνεργασιών

 • Ανάπτυξη και Προβολή της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

 • Προώθηση ειδικών συνεργασιών

 • Εισόδου της επιχείρησης σε νέες αγορές

 • Ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

Η εκπόνηση του πλάνου Marketing γίνεται με ουσιαστική συμμετοχή επιλεγμένης ομάδας στελεχών της εταιρείας σας προκειμένου να εκπονηθεί ένας αξιόπιστος οδηγός υλοποίησης των άμεσων στόχων της επιχείρησης σας ως προς το παρακάτω μείγμα Marketing.

Πρότυπα – υπηρεσίες- προστιθέμενη αξία

Δίκτυο και ειδικές συνεργασίες

Μείγμα προωθητικών ενεργειών

Τιμή

Η επίδοση τεύχους μελέτης Marketing θα περιλαμβάνει τη σχετική ανάλυση του πλάνου ενεργειών που θα έχει συμφωνηθεί με την διοίκηση της εταιρείας αξιοποιώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως η υψηλή ποιότητα, τα αποτελέσματα εξελιγμένης τεχνογνωσίας καθώς και τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η EUROACTION Α.Ε. Παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένη στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης του αναπτυξιακού πλάνου της επιχείρησης σας προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης σας για την ανάδειξη μελλοντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η καινοτόμος σκέψη της EUROACTION Α.Ε. και η καθημερινή δημιουργική της πρακτική, αποτελούν συνειδητή επιλογή μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού εξειδίκευσης στόχων και προτεραιοτήτων που εγγυάται όχι μόνο την άμεση επίλυση αλλά κυρίως την πρόληψη προβλημάτων και δυστοκιών της επιχείρησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο σήμερα δραστηριοποιούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας, λόγω σημαντικής μείωσης της ρευστότητας των τραπεζών, οι χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα έχουν ελαχιστοποιηθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις.

Η EUROACTION A.Eστηρίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων αποτελούμενη από έμπειρους, εν ενεργεία, Τραπεζικούς, Νομικούς και Οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλες της μηνιαίες τραπεζικές συναλλαγές τη επιχείρησης σας, δανειακές και καταθετικές, όπως και όλο το Νομικό πλαίσιο της συνεργασίας της επιχείρησης σας με την εκάστοτε συνεργάτιδα τράπεζα.

Στα πλαίσια αυτά

 • Γίνεται μηνιαίος έλεγχος της κίνησης των αλληλόχρεων λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή των επιτοκίων χρηματοδότησης που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην εταιρεία και την τράπεζα, ενώ εντοπίζονται πιθανά λάθη, αστοχίες και πλεονάζοντα έξοδα που βαρύνουν την επιχείρηση.

 • Γίνεται έλεγχος των συμβατικών συμφωνιών που έχουν εκπονηθεί ανάμεσα στην τράπεζα και την επιχείρηση και των παρεχόμενων εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί.

 • Γίνεται έλεγχος της ορθής λειτουργίας των χρηματοδοτικών ορίων που έχουν δοθεί στην ευχέρεια της επιχείρησης με παρακολούθηση της μέγιστης αξιοποίησης καθώς και της ανανέωσης ή λήξης αυτών .

 • Υποδεικνύονται ευκαιρίες μέγιστης αξιοποίησης των παρεχόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της επιχείρησης.

 • Καθοδηγείται η προετοιμασία του φακέλου που υποβάλλεται στην τράπεζα για την έναρξη ή ανανέωση του ορίου χρηματοδότησης μιας επιχείρησης.

 • Συντάσσονται οι κατάλληλες επιστολές που συνοδεύουν το εκάστοτε αίτημα της επιχείρησης προς την συνεργαζόμενη τράπεζα.

Η καθοδήγηση του πελάτη γίνεται μέσα από τακτές συναντήσεις καθώς και από γραπτά Reports τα οποία καταγράφουν τα δεδομένα και παραδίδονται στον επιχειρηματία συνοδευόμενα από προτάσεις για τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση του πρέπει να δράσει προκειμένου να προστατεύσει και να αξιοποιήσει προς όφελος της την τραπεζική χρηματοδότηση.