Εγγειοβελτιωτικά έργα

ΕΡΓΟ: Μέτρο 4 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για γεωργικά προϊόντα

Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, στην κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο, καθώς και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας», στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών, στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω κατάλληλου δικτύου υποδομών, προκειμένου αυτό να συμβάλλει στην προσβασιμότητα, στη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού τόσο σε οικονομικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς όρους, να αμβλύνει το διαρθρωτικό πρόβλημα του αγροτικού κλήρου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανάπτυξη των παραγωγικών διαδικασιών του αγροδιατροφικού συστήματος. Πέραν των ανωτέρω υποδομών, η δημιουργία δασικού οδικού δικτύου εντός των δημοσίων ή μη δασών αποτελεί τη βάση για την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που εγγυάται την αειφόρο ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Μέσω της Δράσης 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν: βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,  χρήση ανακυκλωμένου  νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Με τα  έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Συμβολή

Η EUROACTION Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για την υποβολή της πρότασης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), του μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, παρείχε την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» στο Δήμο Βόλβης και στους Τοπικούς Οργανισμούς Έγγειων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βέροιας και Δημητριτσίου Σερρών.

Η EUROACTION Α.Ε. παράλληλα ανέλαβε την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έργο «Συστήματα Αυτοματισμού, Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας και Εκσυγχρονισμού Δικτύων Άρδευσης» στα πλαίσια της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» για την ΔΕΥΑ Θέρμης, το ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας, το ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου, το ΤΟΕΒ Νιγρίτας, το ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης, το ΤΟΕΒ Νησίου Ημαθίας, το Δήμο Έδεσσας και το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.