Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, κατευθύνσεων – πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδομένων και μελετών. Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης). Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 υλοποιήθηκε μέσα από οκτώ (8) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν υπήρχε πλέον διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι σχετικές δράσεις υλοποιήθηκαν από Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Συμβολή

Η εταιρία EUROACTION Α.Ε. παρείχε τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή, την παρακολούθηση και την διαχείριση των επιχειρηματικών σχεδίων πολυάριθμων επιχειρήσεων στα πλαίσια υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας ανέλαβε την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων στα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα:

  1. Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής  καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)
  2. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
  3. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
  4. Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
  5. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
  6.  Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού– Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013