Σύμβουλος Επικοινωνίας

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020»

ΕΡΓΟ: «Κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΠΑΑ 2014-2020 και εξειδίκευση του Σχεδίου Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020 (Σύμβουλος Επικοινωνίας)»

Tο παρόν Σχέδιο παρουσιάζει την Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Δημοσιότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ) στο σύνολό του, αλλά και την προβολή των στόχων, των επιμέρους δράσεων, των αναπτυξιακών ωφελειών και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Αποτελεί, επίσης, το σημείο εκκίνησης για ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που σε κάθε επίπεδο εφαρμογής απαιτούν εξειδίκευση, με στοχευμένη επιλογή ενδεδειγμένων μεθόδων, δραστηριοτήτων και εργαλείων επικοινωνίας.

 Σκοπός είναι οι ωφελούμενοι και οι εν δυνάμει ωφελούμενοι να αποκομίσουν σφαιρική εικόνα για τη στρατηγική και τη φιλοσοφία του ΠΑΑ, καθώς και πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις αναπτυξιακές ευκαιρίες και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει. Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου, αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τόσο για τις προτεραιότητες και τις δράσεις του ΠΑΑ, όσο και για τα οφέλη και τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Αποτίμηση της αναγνωρισιμότητας του ΠΑA 2014-2020 με έτος βάσης το 2017
  2. Καθορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής του Προγράμματος με την επιλογή της κύριας επικοινωνιακής ιδέας (concept) και των κύριων μηνυμάτων επικοινωνίας (κεντρικό και συμπληρωματικά μηνύματα) που θα πρέπει να αναδειχθούν — προβληθούν μέσα από τις δράσεις Επικοινωνίας του Προγράμματος.
  3. Κατάρτιση, εξειδίκευση και υποβολή του Σχεδίου Επικοινωνίας (Action Plan) του ΠΑA στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας του ΠΑA για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020
  4. Δημιουργία δεξαμενής και σχεδιασμός μέσων/εργαλείων που απαιτούνται για τις άμεσες προωθητικές ενέργειες
  5. Υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΑΑ στην κατάρτιση προδιαγραφών επιλογής Συμβούλου Δημοσιότητας (εκστρατείες προβολής και δημοσιότητας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με τη χρήση ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλες ενέργειες προώθησης)

Συμβολή

Η EUROACTION Α.Ε. ανέλαβε την υποχρέωση να υλοποιήσει και να υποβάλει τα παραδοτέα του έργου «Κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΠΑΑ 2014-2020 και εξειδίκευση του Σχεδίου Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.