Πώς δουλεύουμε

Με άξονα τις σύγχρονες τάσεις που απαιτούν εξειδίκευση και πλήρη κάλυψη των αναγκών των φορέων και των επιχειρήσεων, η EUROACTION διαθέτει στελέχη και συνεργάτες με ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, που εγγυώνται το αποτέλεσμα. Με τη μέθοδο της εξειδίκευσης και στη βάση της πλήρους κάλυψης του φορέα ή της επιχείρησης, επιτυγχάνεται:

  • Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στον φορέα ή την επιχείρηση, εντοπισμός των αναγκών και διαμόρφωση στόχων.
  • Λεπτομερής ανάλυση των υπαρχόντων πόρων και δυνατοτήτων και εντοπισμός αδυναμιών και σημείων που χρήζουν υποστήριξης.
  • Εντοπισμός, αξιολόγηση και πρόταση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα ή επιχείρησης.
  • Δημιουργία της κατάλληλης ομάδας έργου, αποτελούμενη από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων με ποικιλία γνώσεων, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και λεπτομερής προσδιορισμός χρονοδιαγραμμάτων και αρμοδιοτήτων.
  • Συνεχής έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, για διόρθωση τυχόν παραλείψεων και αναπροσαρμογή των σχεδίων δράσης για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.
  • Λεπτομερής καταγραφή του συνόλου των διεργασιών και διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη για την πορεία εκτέλεσης του έργου, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Δυνατότητα επίτευξης χαμηλού κόστους στις παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης σε προγράμματα χρηματοδότησης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.